ROKUNGA AWARD TU NGE PHÛ BER?

(Methinks and my thoughts)


– V.Kûngtea, West Saizawh, Awmhar Cabin.

A themtleng tê ber hi ka lo inrawlh lawk teh ang. Khai le, kum thum dana an thlan ṭhin, ROKUNGA AWARD chu Rokunga Memorial Society-te chuan kumin hian a dawngtu tûr âwm mi (nia hriat) hnênah an hlân leh dâwn ta! Rokunga award dawng thei tûra rawtna (nomination) siam theitu chu YMA branch-te an ni a, Central YMA chuan rawtna siam tûrin tlâng tin leh mual tin YMA branch-te a ngên a ni.


Miin, “Tûnah khân eng nge nih i châk ber? I ni nghâl thei ang,” min ti se, hniak phâwi lo leh ‘leh’ pawh ti lovin, ‘Ruantlâng branch YMA President,’ tiin ka chhâng ang. Engah maw? E le, an branch-ah hian nula tlâwmngai, huaisen (mahni nunna atân pawha hlauhawm, mi dang tâna inpe) ka hria a ni. He award dawng thei tûra tehfung (criteria)-ah khân tlâwmngai leh huaisen bâkah ‘taima, thuhnuairawlh, rinawm, tuarchhel’ tih a tel a; he nula huaisen leh tlâwmngai hian a hran a hraiin va taimâk te, thuhnuai va rawlh te, va tuarchhel te, va rinawm teh chiam te a tân a ṭûl ber tawh lo. Kha a thil tih ropui tak khân hêng nun zawng zawng hi a nei kim vek tawh.

Kha nula, nun tam nei, Kristian nun nêna inrem thlap, mi dang tâna malsâwmna thlentu; kan khawvêl, chhe lam pan mêk kâra Lal Isua nun ṭâwmtu khân Rokûnga Award hi a phû ber mai. Tu maw chu nula chu? E le, CT Ramnunmâwii, Ruantlâng Champhai nula, Covid - 19 vei pitar kum 93 mi awmpuitu kha maw le! Ani tluka phû hi tûn dinhmunah ka la hre rih lo a ni e.

Heti taka tlâwmngai leh huaisen hnênah Rokûnga award hi kan hlân dâwn lo a nih chuan ... in thu thu le.

Post a Comment

Powered by Blogger.