Total Lockdown chhunzawm tur (17th may, 2021 @ 4:00 AM to 24th May, 2021 @ 4:00 AM ) chungchâng a VLTF Bazar Veng; Lawngtlai aṭanga hriattîrna


1. Bazar hun hawn ni, Thawhlehni leh Zirtawpni ah zîng dar 9:30 thleng Thlaihnah leh Thlairah zawrh phal a ni anga, tlai lamah dâr 3:00 aṭanga dâr 5:00  thleng an zuar leh thei ang.

2. Thawhlehni leh Zirtâwpni vêk hian Dâwr pangngai zing dâr 9:30 aṭanga tlailam dâr 3:00 thleng an hawng thei ang. Bazar na ah Two Wheeler bâk lirthei dang ken a rem lovang.

3.  Thawhṭan Zân leh Ningâ zan a Dâwr bungrûa la tûrte'n, an vêng VLTF hriatpuina lehkha kengin, zân dar 7:00 aṭanga dâr 10:00 inkâr chhungin bungrûa an la thei ang. Social Distancing ṭha taka vawn tur a ni a,  Dâwr neitute'n Face Mask an vuah ngei ngei tur a ni a, anmahni dâwrtute Hming, Vêng hming, Mobile No.leh  dar zat an zîak ngêi ngêi tûr a ni. He thu zâwm lo an awm a, man chhuah an nih chuan dâwr an hawng chhunzawm thei tawh lovang.

4. Vawk leh Bâwng bîk chu an zawrhna hmun pângngâi ah zuar lovin, anmahni in lamah talh a zawrh tur a ni ang. Sangha leh Arsa chu an hmun pangngai ah Thawhlehni leh Zirtawpni zîng lam dar 9:30 thleng leh tlâi lamah dar 3:00 aṭanga dar 5:00 thleng an inpho thei ang. Anmahni dâwrtute Hming, Vêng hming, Mobile No. leh dar zat an zîak vek tûr a ni. Zîaklo an awm a man chhuah an nih chuan an inpho zûi thei tawh lovang.

5. Bazar vêng chhûngah  hnathawh phal a ni. Hûan leh Lo a feh tûrte, an paltlang tûr vêng leh khua te'n an remtih chuan hnathawh phalsak an ni.Secretary

VLTF Bazar Veng

Lawngtlai

Post a Comment

Powered by Blogger.