REV. V. LAWMKIMA KAN ṬHEN TA!

(February 1, 1951—April 21, 2021)


 Rev. V. Làwmkima te nupain Covid-19 an kái tih kan hriat tirh aṭang khân rilrûah an riak reng a; a tìr lamah kha chuan a nupui kha a ngaihtuahawm zâwka ngaih a ni a. A chuap pawh 56% lâi khawih hman anga sawi a nih kha. Hun a lo kal deuh a, Rev. V. Làwmkima chu a ngaihtuahawm zâwkah a lo ṭang ta a; a tâwpa tâwpah chuan rinawm taka a rawng a bàwl ṭhin Lalpa hnênah min lo kalsan ta a ni. A kalsan ták a nupui fanaute Pathianin awmpui sela; a hmun ruak hi Thlarau Thianghlimin a rawn luah ngei ang tih kan ring tlat a ni. A nupui K. Lalrinpuii pawh Pathianin a tidam thuai ang tih ring ila; kan ṭawngṭaisak reng a ngâi tih i hre tlâng ang u.


 Kum 1983 hma lam zawng kha chuan V. Làwmkima hi tu nge a nih ka hre ngâi lo. Kum 1983 kum bul lamah khân Synod Theological Education Board (TEB) hmâah Pathian thu (BD) zir tùrin kan interview tlâng a. Mi panga lák kan ni a: Mângchhuana Sailo, V. Làwmkima leh Kei bákah Kolasib Hmarvêng tlangvâl leh Shillong tlangvâl kan ni. TEB chuan Mângchhuana Sailo nèn United Theological College, Bangalore-a zir tùrin min ti a; V. Làwmkima erawh chu Bishop’s College, Calcutta-a zir tùra tih a ni. Tlangvâl dang pahnih an lâk vete kha eng emaw avàngin an zir remchâng thei ta lo hlauh a; an hmun ruakah chuan Lalchhuanmawia leh Rinkimi (BTh) lák an ni.


 Rev. Mângchhuana Sailo chu UTC (Bangalore)-ah a kal a remchâng ta lo a; Lalchhuanmawia nèn kan kal dùn ta thung a. V. Làwmkima chuan Bishop’s College-ah BD a zir ta a. Serampore College-a zir Mângchhuana Sailo nèn chuan Orientation nei lêm loin kum 1983 June thlaah BD an zir ṭan mai a; kum 1986 khân BD chu an zo ta mai bîk a. Kum 1986-ah Pro Pastor-a lâk an ni a; V. Làwmkima hi Vênghlui aṭanga Synod hnuaia Pastor tùra lák hmasak ber a ni àwm e. Synod hnuaia a thawh tawhnate chu:–

 Pro Pastor: Teikhang Bial (Mîmbungah) 1987–1989

 Pastor: Tuipuibari Bial (1990–1996)

 Pastor: Sialsûk Bial (1997–2004 February)

 Chaplain, Synod Hospital:February 2004–2008

 Principal, PBS : 2009–2011 


 Kum 2012-ah pension-in a chhuak ta a ni. A hnuaia Pro Pastor ni tawhte chu: (1) Rev. R.C. Lalnghâkliana, (3) Rev. F. Pachhûnga, (3) Rev. Remchan Taikam, (4) Rev. R.C. Lalṭhavula te an ni.


 Rev. V. Làwmkima hian a pension hnûah pawh awm mai mai a nei hman lo. Kum 2012-ah PBS-ah rawh zui a ni a. Kum 2013-ah 3rd IR Battalion (Mangaldai)-ah Chaplain-in a awm a. June 2018 aṭangin TBZ Mission, Jharkhand-ah Field Director-in a awm a; a hmunpui chu Jamshedpur a ni. Kumin March 4 khân Madhya Pradesh-a mi nèn awmna inthlengin charge an inhlàn a. A nupuiin mahnia insawn chu tiin a zuk insawnpui a; hàwn a tum lâiin Covid-19 an kâi ta hlauh si a. Rev.V. Làwmkima chuan Covid-19 hripui chu a thih phah ta a ni.


 Rev. V. Làwmkima nèn hian inkàwm hnãi tak kan ni ngai lêm lo ná a, kum khata BD zir tùra lák rual kan nih avàngin inngainat rûkna tak erawh chu kan nei ve tlat a. Ani pawh hi upat deuh hnûa BD zir hnuhnawh ve tho a ni a; kei âi erawh chuan Synod hnuaiah a thawk rei zâwk. Keiin kum 17 chauh ka thawh lâiin ani erawh chuan kum 25 lâi a thawk hman thung. 


 Nikum kum tàwp lamah khân V. Làwmkima hi Jamshedpur-ah a awm tih ka hria a. Kan fanu MBBS Certificate chu la lák chhuah loh a nih avàngin min pui thei dah lâw maw tiin ka phone a; chutih lâi tak chu a lo hâwng chho rih quarantine lâi a lo ni a. 


 Kumin January thlaah khân Jamshedpur aṭangin min rawn phone a, “Min tîr duh khân ka hria a,” tiin bengvàr a rawn thawh a. Kan fanu MBBS Certificate lákna tùra lehkha pawimawh, Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Jamshedpur-a vai zirlai pakhat kuta awm chu va lain Ranchi-ah Lalbiaktluanga Khiangte (IAS) hnênah min thawnsak diam a. Kei phei chuan Jamshedpur-ah a la awm reng emaw ka tih lâiin a damloh thû ka’n hriat khân Madhya Pradesh-ah TBZ Field Director-in a lo awm hman dêr tawh a. 


 Rev. V. Làwmkiman min puihna azârah April 10-ah khân kan fanu MBBS Certificate pawh chu lâk chhuah a ni ta a. Ranchi-ah Lalbiaktluanga Khiangte te nupain min lo buaipuisak bawk a. Hetia a thih thû ka hriat hian min khawih tak zet a; a zâr zotu hnuhnungah kan ṭang a lo ni reng mai.  


 Rev. V. Làwmkima kha pa nunnêm, zaidam, inngaitlâwm leh ṭawng tam lêm lo tak a ni a. Min puih dàn ka ngaihtuah hian mi tlàwmngái tak a ni tih a lang chiang hle. Jamshedpur a thlen thlák veleha min rawn phone dàn aṭang khân ṭanpui ngâite ṭanpui duh mi a nihzia a lang a ni. 


 Mizoram Presbyterian Kohhran chuan a pasalṭha, Krista sipai rinawm tak Rev. V. Làwmkima chu kan chân ta a. Ropuina ramah Pathian ângchhûngah hlim takin a awm tawh ang a; keini pawh nakinah a awmnaah kan la kal ve ang.  

(Revd CH—21.4.2021)

Post a Comment

Powered by Blogger.